De beroepservaringperiode is een periode waarin een deelnemer professioneel werkzaam is en tegelijk invulling geeft aan een zelf opgesteld Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) om te voldoen aan de gestelde eindtermen. Als vastgesteld is dat aan alle eisen is voldaan, dan ontvangt de deelnemer een certificaat en mag hij of zij zich inschrijven in het Architectenregister en vervolgens de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect voeren.

Een werkgever kan een bijdrage leveren aan de beroepservaringperiode én nieuw talent aan zich binden door een afgestudeerde in dienst te nemen en deze werknemer:

  • te ondersteunen bij het bereiken van de eindtermen als omschreven in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP);
  • de ingevulde werkverklaring te geven;
  • de gelegenheid te geven aanvullende modules, cursussen of trainingen te volgen;
  • ruimte te bieden ieder jaar een gesprek met de Commissie Beroepservaringperiode te voeren;
  • begeleiding te bieden door een ervaren collega als mentor aan te stellen;
  • financieel te ondersteunen door bij te dragen aan de kosten die de werknemer moet maken in het kader van de beroepservaringperiode. Deze kosten kunnen vervolgens worden opgevoerd als bedrijfskosten.

De beroepservaringperiode duurt 2 jaar indien ten minste 32 uur per week gewerkt wordt. De periode wordt evenredig verlengd als de deelnemer minder dan 32 uur per week werkt. Er geldt een minimum van 20 uur per week. Bij een werkweek van minder dan 20 uur kan er niet worden deelgenomen aan de beroepservaringperiode.


Bij het in dienst nemen van een medewerker met een masterdiploma geldt voor alle architectenbureaus de geldende CAO. Bureaus stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur kunnen zich vrijwillig aan de cao voor de architectenbureaus conformeren.  

Werknemers die de beroepservaringperiode gaan doorlopen zijn gemotiveerd en zullen doelmatig en goed voorbereid beginnen met de start van hun carrière. Door de begeleiding door een mentor, het volgen van bijeenkomsten en het reflecteren op de opgedane ervaringen en inzichten zal de deelnemer zich in versneld tempo bekwamen in de beroepspraktijk. Daarmee wordt de deelnemer ook voor de werkgever een extra waardevolle kracht in het bureau.

Inschrijven in het architectenregister blijft een vereiste om de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect te mogen voeren. Vanaf afstudeerdatum 1 januari 2015 is het verplicht de beroepservaringperiode succesvol te doorlopen voordat in het architectenregister ingeschreven kan worden. Het is van belang om de nieuwe generatie de gelegenheid te geven hun titel te verwerven.

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak